slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Νέος Κανονισμός για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust)

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1727του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) και την αντικατάσταση και την κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Ο Κανονισμός προβλέπει την ίδρυση του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust). Σύμφωνα με το άρθρο 2, η Eurojust υποστηρίζει και ενισχύει τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την έρευνα και τη δίωξη σοβαρών εγκλημάτων τα οποία είναι αρμόδια να αντιμετωπίζει που έχουν επιπτώσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή απαιτούν δίωξη σε κοινές βάσεις, βάσει επιχειρήσεων που διεξάγονται και πληροφοριών που παρέχονται από τις αρχές των κρατών μελών, την Ευρωπόλ, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την OLAF. Διαβάστε τον Κανονισμό εδώ

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το InvestEU

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την οποία καθορίζει τη θέση του σχετικά με το InvestEU, το πρόγραμμα που προτάθηκε με σκοπό την τόνωση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων στην Ευρώπη στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η ψήφος σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την εκπόνηση του προγράμματος, το οποίο θα συνενώσει υπό την ίδια στέγη τα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται να κινητοποιήσει τουλάχιστον 650 δισ. EUR για επενδύσεις. Η Επιτροπή καλεί σήμερα τα κράτη μέλη να καθορίσουν σύντομα τη θέση τους, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη των συζητήσεων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων.

Ο Γίρκι Κάταϊνεν, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις, ώστε να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας και να ενισχυθούν η καινοτομία και οι δεξιότητες. Με το InvestEU αναπτύσσουμε περαιτέρω το ρηξικέλευθο μοντέλο του επενδυτικού σχεδίου, διευρύνοντάς το σε ολόκληρο το φάσμα των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη δράση για το κλίμα, την κοινωνική ένταξη και συνοχή. Μετά την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τη δυναμική. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να σπεύσουν να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-444_el.pdf

Η ΕΕ επιβάλλει μέτρα διασφάλισης για το ρύζι από την Καμπότζη και τη Μιανμάρ/Βιρμανία

Έρευνα επιβεβαίωσε την ύπαρξη σημαντικής αύξησης στις εισαγωγές ρυζιού τύπου Indica από την Καμπότζη και τη Μιανμάρ/Βιρμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει προκαλέσει οικονομική ζημία στους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να επαναφέρει εισαγωγικούς δασμούς οι οποίοι θα μειώνονται σταθερά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τριών ετών.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, η οποία θα δημοσιευτεί στην αυριανή Επίσημη Εφημερίδα, από τις 18 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επαναφέρει τον συνήθη τελωνειακό δασμό για το εν λόγω προϊόν ύψους 175 ευρώ ανά τόνο κατά το πρώτο έτος, τον οποίο θα μειώσει σταδιακά σε 150 ευρώ ανά τόνο το δεύτερο έτος και σε 125 ευρώ ανά τόνο το τρίτο έτος.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-427_el.pdf

Η Επιτροπή εγκαινιάζει συζήτηση για τη σταδιακή μετάβαση σε μια πιο αποτελεσματική και πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων στη φορολογική πολιτική της ΕΕ

Η Επιτροπή ξεκίνησε τη συζήτηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον τομέα της φορολογικής πολιτικής της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας απαιτείται σήμερα η ομοφωνία των κρατών μελών. Ωστόσο, η ομοφωνία συχνά δεν μπορεί να επιτευχθεί σχετικά με σημαντικές φορολογικές πρωτοβουλίες, οδηγώντας έτσι σε μη βέλτιστες πολιτικές και δαπανηρές καθυστερήσεις.

Η ανακοίνωση που δημοσιεύεται σήμερα προτείνει έναν χάρτη πορείας για την προοδευτική και στοχευμένη μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας σε ορισμένους τομείς της κοινής φορολογικής πολιτικής της ΕΕ, όπως συμβαίνει ήδη στους περισσότερους άλλους τομείς πολιτικής της ΕΕ. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από τις Συνθήκες της ΕΕ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-225_el.pdf