slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Κορονοϊός: η Επιτροπή ενθαρρύνει και διευκολύνει την περίθαλψη ασθενών και την ανάπτυξη ιατρικού προσωπικού σε διασυνοριακό επίπεδο

Η πανδημία του κορονοϊού ασκεί πρωτοφανή και ολοένα εντεινόμενη πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την ΕΕ. Για την υποστήριξη και την ενθάρρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα πρακτική καθοδήγηση για τα κράτη μέλη. Η διασυνοριακή συνεργασία μπορεί να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των υπερβολικά επιβαρημένων νοσοκομείων, με τη μεταφορά ασθενών με κορονοϊό για θεραπεία σε κράτη μέλη στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στα νοσοκομεία. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει επίσης κράτη μέλη ή μη κυβερνητικές οργανώσεις για την αποστολή ειδικευμένων ομάδων ιατρικού προσωπικού με σκοπό την παροχή συνδρομής διασυνοριακά.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_590/IP_20_590_EL.pdf

Κύκλος αποφάσεων Απριλίου του 2020 για υποθέσεις παράβασης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2020

Δέσμη παραβάσεων Απριλίου: κυριότερες αποφάσεις
Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Ωστόσο, η Επιτροπή οφείλει να αναγνωρίσει την πίεση που ασκείται επί του παρόντος στους διοικητικούς πόρους των κρατών μελών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.
Υπό αυτό το πρίσμα, σήμερα η Επιτροπή δημοσιεύει, κατ' εξαίρεση, μόνο περατωθείσες υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. Η Επιτροπή ανταποκρίνεται στον ρόλο της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών με μεγάλη υπευθυνότητα και έχει καταστήσει σαφές στα κράτη μέλη ότι, παρά την κατάσταση που επικρατεί, θα εξακολουθήσει να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει όταν κρίνεται αναγκαίο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των τακτικών κύκλων αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_547/INF_20_547_EL.pdf

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή προτείνει το SURE, ένα νέο προσωρινό μέσο αξίας έως και 100 δισ. ευρώ που θα συμβάλει στην προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων

 Τι είναι το SURE και γιατί το προτείνει η Επιτροπή;

Το νέο μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE – Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) αποσκοπεί στην προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού. Θα παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή, ύψους έως 100 δισ. ευρώ συνολικά, υπό μορφή δανείων χορηγούμενων με ευνοϊκούς όρους από την ΕΕ προς τα κράτη μέλη. Τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αντεπεξέλθουν σε τυχόν αιφνίδια αύξηση των δημόσιων δαπανών για τη διατήρηση της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία ή την επέκταση εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου και άλλων παρόμοιων μέτρων που έχουν θεσπίσει για τους αυτοαπασχολούμενους ως απάντηση στην τρέχουσα πανδημία του κορονοϊού.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_572/QANDA_20_572_EL.pdf

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την «Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού+»: Νέες δράσεις για την κινητοποίηση βασικών επενδύσεων και πόρων

Με ποιον τρόπο συμπληρώνει η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού+ (CRII+) τα μέτρα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης δέσμης μέτρων;

Η πρώτη δέσμη μέτρων της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού επικεντρώθηκε στην άμεση κινητοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία αντίδραση στην κρίση. Υπό αυτό το πρίσμα, θεσπίστηκαν ορισμένες πολύ σημαντικές αλλαγές που επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της στήριξης από τα Ταμεία, παρέχουν άμεση ρευστότητα και προσφέρουν ευελιξία όσον αφορά τις πιθανές τροποποιήσεις του προγράμματος. Η πρώτη δέσμη μέτρων της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού αποτελούνταν από τρία κύρια στοιχεία: περίπου 8 δισ. ευρώ άμεσης ρευστότητας για την επιτάχυνση έως και 37 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκές δημόσιες επενδύσεις, ευελιξία στην εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις δαπάνες, και επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_574/QANDA_20_574_EL.pdf