slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία «Σεβασμός του κράτους δικαίου»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Σεβασμός του κράτους δικαίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός «αντικειμενικού και αμερόληπτου μηχανισμού αξιολόγησης για την εξακρίβωση της εφαρμογής των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλα τα κράτη μέλη». Ειδικότερα, οι διοργανωτές καλούν την Επιτροπή «να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη γενική νομοθεσία […] με την οποία θα εξακριβώνεται η πρακτική εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που αφορούν το κράτος δικαίου». Επιπλέον, οι διοργανωτές έχουν ως στόχο «τη διευκόλυνση της επιβολής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (π.χ. του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης)» και την ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1937_el.pdf

Κράτος δικαίου: Η Επιτροπή ανοίγει τη συζήτηση για την ενίσχυση του κράτους δικαίου στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί διαδικασία προβληματισμού σχετικά με το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει δυνατές κατευθύνσεις για μελλοντική δράση.

Η ανακοίνωση που παρουσιάστηκε σήμερα καταγράφει τα διαθέσιμα εργαλεία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την προστασία του κράτους δικαίου στην Ένωση. Εξετάζει επίσης την εμπειρία των τελευταίων ετών, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω το κράτος δικαίου. Η εμπειρία του παρελθόντος, ιδίως, καταδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη προώθηση του κράτους δικαίου, έγκαιρη πρόληψη κινδύνων ή παραβιάσεων του κράτους δικαίου και αποτελεσματική αντιμετώπιση όταν ανακύπτουν τέτοια ζητήματα στην Ένωση.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1912_el.pdf

Η Ένωση για τη Μεσόγειο δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στον τομέα της απασχόλησης στην ευρωμεσογειακή περιοχή

Κατά την τέταρτη υπουργική διάσκεψη για την απασχόληση και την εργασία, που πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία, τα κράτη μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο έδωσαν νέα ώθηση στην κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση στην ευρωμεσογειακή περιοχή.

Οι υπουργοί ανέδειξαν 4 προτεραιότητες δράσης, τόνισαν την αναγκαιότητα μέτρησης του αντικτύπου των πολιτικών και συμφώνησαν να δρομολογήσουν μια «κοινότητα πρακτικών» για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Στις 2 και 3 Απριλίου διεξήχθη η 4η υπουργική διάσκεψη για την απασχόληση και την εργασία της Ένωσης για τη Μεσόγειο με τίτλο «Θέσεις εργασίας, δεξιότητες και ευκαιρίες για όλους». Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη συζήτησαν για τις πλέον πιεστικές ανάγκες της αγοράς εργασίας στην ευρωμεσογειακή περιοχή, ιδίως για τη συνεχιζόμενη ανισότητα ως προς την πρόσβαση στις θέσεις εργασίας, κυρίως εις βάρος των γυναικών και των νέων. Επαναλαμβάνοντας την άποψη αυτή, οι υπουργοί τόνισαν ότι η οικονομική πρόοδος και η κοινωνική συνοχή θα πρέπει να συμβαδίζουν. Εξέφρασαν δε εκ νέου τη δέσμευσή τους για τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης και εργασίας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1837_el.pdf

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για τη συγκρότηση μόνιμου σώματος 10 000 συνοριοφυλάκων έως το 2027

Το Συμβούλιο ενέκρινε την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, παρέχοντάς της το κατάλληλο επίπεδο φιλοδοξίας για να ανταποκριθεί στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στη διαχείριση της μετανάστευσης και των συνόρων.

Bασικό στοιχείο του ενισχυμένου Οργανισμού αποτελεί ένα μόνιμο σώμα 10 000 συνοριοφυλάκων, οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν τα κράτη μέλη ανά πάσα στιγμή. Επίσης, ο Οργανισμός θα διαθέτει ισχυρότερη εντολή όσον αφορά τις επιστροφές και θα συνεργάζεται στενότερα με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που βρίσκονται πέραν της άμεσης γειτονίας της ΕΕ. Η νέα Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, η οποία αποφασίστηκε σε χρόνο ρεκόρ μόλις 6 μηνών, αναβαθμίζει ριζικά την ικανότητα της ΕΕ να προστατεύει συλλογικά τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1929_el.pdf