slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή ξεκινά διάλογο για μια αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ

Η Επιτροπή ξεκινά μια συζήτηση με θέμα το πώς μπορεί να καταστεί αποτελεσματικότερη η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ στον κοινωνικό τομέα.

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2018, ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ ανήγγειλε τη συνολική επανεξέταση όλων των ρητρών «γέφυρας» που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ. Κατόπιν τούτου, έχουν ήδη εκδοθεί τρεις ανακοινώσεις: για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (Σεπτέμβριος του 2018), για τη φορολογία (Ιανουάριος του 2019) και για την ενέργεια και το κλίμα (Απρίλιος του 2019). Η ανακοίνωση σχετικά με τις ρήτρες «γέφυρας» στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής είναι η τέταρτη.

Tα περισσότερα θέματα κοινωνικής πολιτικής στα οποία η ΕΕ έχει αρμοδιότητα για την ανάληψη δράσης υπόκεινται ήδη στη διαδικασία της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία. Το γεγονός αυτό κατέστησε δυνατή την ανάπτυξη, με την πάροδο των ετών, ενός ολοκληρωμένου κοινωνικού «κεκτημένου», για την προαγωγή του οποίου έχουν γίνει σημαντικά περαιτέρω βήματα κατά τη θητεία της παρούσας Επιτροπής. Ωστόσο, ένας πολύ περιορισμένος αριθμός θεμάτων εξακολουθεί να απαιτεί ομοφωνία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και ειδικές νομοθετικές διαδικασίες, στις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαδραματίζει ρόλο ισότιμο με αυτόν του Συμβουλίου, καθώς δεν διαθέτει δικαίωμα συναπόφασης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2118_el.pdf

Ξεπεράστηκε και το τελευταίο εμπόδιο για τη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας: Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση εκσυγχρονισμένων κανόνων που είναι κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε τη νέα οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία θα προσφέρει απτά οφέλη στους πολίτες, στους δημιουργικούς κλάδους, στον Τύπο, στους ερευνητές, στους εκπαιδευτικούς και στα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με τη μεταρρύθμιση οι κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα προσαρμοστούν στον σύγχρονο κόσμο, όπου οι υπηρεσίες μουσικής συνεχούς ροής, οι πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία, οι φορείς συγκέντρωσης ειδήσεων και οι πλατφόρμες αναφόρτωσης περιεχομένου από τους χρήστες αποτελούν τις κύριες πύλες πρόσβασης στα έργα δημιουργίας και στα άρθρα του Τύπου. Η οδηγία προτάθηκε από την Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2016 και ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2019.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2151_el.pdf

Εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-ΗΠΑ: Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το πράσινο φως του Συμβουλίου για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να εγκρίνει τις οδηγίες διαπραγμάτευσης για τις εμπορικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζοντας με τον τρόπο αυτό την εφαρμογή της κοινής δήλωσης που συμφωνήθηκε από τους προέδρους κ. Γιούνκερ και Τραμπ τον Ιούλιο του 2018.

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν στην Επιτροπή το πράσινο φως προκειμένου να ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με δύο συμφωνίες, μία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και μία για την κατάργηση των δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα. Η απόφαση αυτή έρχεται μόλις τρεις μήνες μετά την υποβολή προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματευτικές εντολές και είναι σύμφωνη με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου, κατά τη διάρκεια του οποίου οι ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν την «ταχεία εφαρμογή όλων των στοιχείων της κοινής δήλωσης ΗΠΑ-ΕΕ της 25ης Ιουλίου 2018».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2148_el.pdf

Αρχές βελτίωσης της νομοθεσίας: στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό των μέτρων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της Επιτροπής Γιούνκερ με σκοπό την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ μέσω περισσότερο ανοικτής, διαφανούς και τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής.

Από τη σημερινή έκθεση προκύπτει ότι οι προσπάθειες να τεθεί η βελτίωση της νομοθεσίας στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ήταν επιτυχείς. Η επιτυχία αυτή θα πρέπει να παγιωθεί και να διατηρηθεί ώστε να συνεχίσουμε τις περαιτέρω βελτιώσεις.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε σχετικά: «Αναγνωρίζεται ευρέως ότι δίνουμε το παράδειγμα, και οι πολίτες μας καλούν να διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Η βελτίωση της νομοθεσίας βρίσκεται πλέον στα γονίδια της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Πρέπει τώρα να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας, ιδίως σε έναν κόσμο μετα-γεγονότων όπου αμφισβητείται ο ιστός του δημοκρατικού μας διαλόγου και η επιστημονική αυθεντία.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2117_el.pdf