eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη στρατηγική της «Κύμα ανακαινίσεων», που έχει ως στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Η Επιτροπή έχει ως στόχο να υπερδιπλασιάσει τα ποσοστά ανακαινίσεων την επόμενη δεκαετία και να διασφαλίσει ότι οι ανακαινίσεις θα οδηγήσουν σε υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Έτσι θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ενοίκων και όσων χρησιμοποιούν τα κτίρια, θα μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη, θα τονωθεί η ψηφιοποίηση και θα ενισχυθεί η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των υλικών. Έως το 2030, θα μπορούσαν να ανακαινιστούν 35 εκατομμύρια κτίρια και να δημιουργηθούν έως και 160 000 επιπλέον πράσινες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα.

Στα κτίρια αναλογεί περίπου το 40 % της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ και το 36 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, καθώς μόλις το 1 % των κτιρίων υποβάλλονται σε ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση κάθε έτος, η ανάληψη αποτελεσματικής δράσης είναι ζωτικής σημασίας για να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Με δεδομένο ότι σχεδόν 34 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα θέρμανσης των σπιτιών τους, οι δημόσιες πολιτικές για την υποστήριξη της ενεργειακά αποδοτικής ανακαίνισης αποτελούν ταυτόχρονα τρόπο αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, στηρίζουν την υγεία και την ευεξία των πολιτών ενώ συμβάλλουν και στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας. Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης σήμερα σύσταση προς τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1835/IP_20_1835_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων. Η στρατηγική αποτελεί το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση του φιλόδοξου στόχου της μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η στρατηγική θα τονώσει την καινοτομία για παραγωγή ασφαλών και βιώσιμων χημικών προϊόντων και θα αυξήσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από επικίνδυνα χημικά προϊόντα. Αυτό περιλαμβάνει την απαγόρευση της χρήσης των πλέον επιβλαβών χημικών προϊόντων σε αντικείμενα, όπως παιχνίδια, προϊόντα παιδικής φροντίδας, καλλυντικά, απορρυπαντικά, υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και υφάσματα, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η εν λόγω χρήση είναι ουσιώδης για την κοινωνία, και την εξασφάλιση ότι όλα τα χημικά προϊόντα χρησιμοποιούνται με ασφαλέστερο και πιο βιώσιμο τρόπο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1839/IP_20_1839_EL.pdf

1. Τι είναι η έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης;

Η έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης καταγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τις πέντε πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης: την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, την εσωτερική αγορά ενέργειας, την ασφάλεια του εφοδιασμού, και την έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Είναι η πρώτη έκθεση μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Σημειωτέον ότι η παρούσα έκθεση συνοδεύεται επίσης από την επιμέρους αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, στην οποία αναλύονται η συμβολή που κάθε κράτος μέλος έχει δεσμευθεί να παράσχει με σκοπό την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα έως το 2030, και οι πολιτικές που προβλέπονται για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1838/QANDA_20_1838_EL.pdf

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την έκθεση του 2020 σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης και τα συνοδευτικά της έγγραφα, τα οποία επικεντρώνονται σε διάφορες πτυχές της πολιτικής της ΕΕ για την ενέργεια. Η φετινή έκθεση είναι η πρώτη μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και εξετάζει τη συμβολή της Ενεργειακής Ένωσης στους μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρώπης για το κλίμα.

Στις επιμέρους αξιολογήσεις των 27 εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) αναλύεται η πορεία και οι φιλοδοξίες κάθε κράτους μέλους προς την επίτευξη των σημερινών στόχων για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030. Από τη συνολική αξιολόγηση προκύπτει ότι τα κράτη μέλη είναι σε θέση να επιτύχουν τους εν λόγω στόχους και σημειώνουν ως επί το πλείστον ικανοποιητική πρόοδο προς την επίτευξή τους. Στις εκθέσεις υπογραμμίζεται επίσης η συμβολή του τομέα της ενέργειας στην ανάκαμψη της ΕΕ από την οικονομική κρίση που προκλήθηκε από τη νόσο COVID-19. Η Ενεργειακή Ένωση έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί ισχυρή έναντι των προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία στα ενεργειακά μας συστήματα και στους εργαζομένους στον τομέα της ενέργειας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1837/IP_20_1837_EL.pdf