slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει δημόσια στήριξη ύψους 300 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, δημόσια στήριξη ύψους 300 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα υπερταχείας ευρυζωνικής υποδομής της Ελλάδας. Το πρόγραμμα θα προσφέρει υπερταχείες ευρυζωνικές υπηρεσίες σε πελάτες σε περιοχές με ανεπαρκή συνδεσιμότητα στην Ελλάδα.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, επίτροπος αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Η πρόσβαση σε υψηλής απόδοσης συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες, για την κοινωνία και την οικονομία. Με την παρούσα απόφαση, η Επιτροπή εγκρίνει τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ για την ανάπτυξη υπερταχειών συνδέσεων στο διαδίκτυο σε περιοχές της Ελλάδας όπου οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι ανεπαρκείς. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία στην Ελλάδα, καθώς και για την κοινωνική και εδαφική συνοχή, ώστε τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της Ελλάδας να μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από την ψηφιακή ενιαία αγορά.»

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του ελληνικού προγράμματος υπερταχείας ευρυζωνικότητας ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ιδιωτικών επενδύσεων.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ευρυζωνικής υποδομής ικανής να παρέχει ταχύτητες λήψης τουλάχιστον 100 Megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps), με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gigabit ανά δευτερόλεπτο (Gbps), σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.

Το πρόγραμμα αφορά περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει σήμερα ταχεία ευρυζωνική υποδομή που να προσφέρει τουλάχιστον 30 Mbps και στις οποίες κανένας ιδιώτης επενδυτής δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να επενδύσει εμπορικά στο εγγύς μέλλον.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4909_el.pdf

Online πλατφόρμες: έναρξη ισχύος των νέων κανόνων της ΕΕ για δίκαιες, ισότιμες και διαφανείς συναλλαγές

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ που στόχο έχουν να δημιουργήσουν δίκαιο, αξιόπιστο και βασιζόμενο στην καινοτομία περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους εμπόρους όσον αφορά τη χρήση online πλατφορμών — οι οποίες περιλαμβάνουν διαδικτυακές αγορές, ηλεκτρονικούς ιστότοπους κρατήσεων, καταστήματα εφαρμογών (app stores) και μηχανές αναζήτησης — αρχίζουν να ισχύουν αύριο.

Οι επιχειρήσεις έχουν ένα έτος για να προετοιμαστούν καθώς οι νέοι κανόνες αρχίζουν να εφαρμόζονται από τις 12 Ιουλίου 2020 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο κανονισμός για τις σχέσεις μεταξύ πλατφορμών και επιχειρήσεων θα διασφαλίσει ότι οι εταιρείες που προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες στην Ευρώπη (δηλ. ένα εκατομμύριο εταιρείες) θα είναι καλύτερα ενημερωμένες σχετικά με τις διαδικτυακές πρακτικές και θα βασίζονται σε σαφείς κανόνες και σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών, παρέχοντας πιο δίκαιη μεταχείριση και μεγαλύτερη διαφάνεια κατά την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις online πλατφόρμες και στις επιχειρήσεις. Αυτό το ενιαίο σύνολο ευρωπαϊκών κανόνων θεσπίζει υποχρεώσεις για τις online πλατφόρμες και για τις μηχανές αναζήτησης στην ενιαία αγορά, ενώ δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους, ιδίως όσον αφορά την κατάταξη στα αποτελέσματα της αναζήτησης, την πρόσβαση σε δεδομένα και τη διευθέτηση διαφορών.

Με τη βελτίωση των αρχών του ανταγωνισμού που εγγυώνται οι εν λόγω κανόνες, οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από ευρύτερη επιλογή αγαθών και υπηρεσιών αλλά και από καλύτερη ποιότητα και σε χαμηλότερες τιμές. Ο κανονισμός αποτελεί ένα πρώτο βήμα και εντάσσεται στις τρέχουσες πολιτικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ταχεία ανάπτυξη της οικονομίας των online πλατφορμών, πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν νέο παρατηρητήριο για την οικονομία των online  πλατφορμών, με στόχο ιδίως να παρακολουθεί την εφαρμογή των νέων κανόνων.

Το πλήρες κείμενο του κανονισμού σε όλες τις επίσημες γλώσσες είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νέους κανόνες θα βρείτε στο παρόν ενημερωτικό δελτίο και στον δικτυακό τόπο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-4849_en.pdf

To Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει πρόσβαση σε εργαστήρια παγκόσμιου κύρους στους ερευνητές

Ερευνητές από όλη την Ευρώπη θα έχουν πλέον ακόμη περισσότερες ευκαιρίες να χρησιμοποιήσουν τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών: ύστερα από ένα πρώτο στάδιο της πρωτοβουλίας για ανοικτή πρόσβαση, κατά το οποίο σχεδόν 100 επιλέξιμες προτάσεις έγιναν δεκτές σε 92 ερευνητικά ιδρύματα, και άλλα εργαστήρια της υπηρεσίας της Επιτροπής για τις επιστήμες και τη γνώση είναι πλέον στη διάθεση εξωτερικών επιστημόνων, οι οποίοι θα είναι πλέον σε θέση να διεξάγουν πειράματα για ενεργειακές λύσεις με μηδενικές εκπομπές και για την πυρηνική ασφάλεια. Με την πρωτοβουλία αυτή, το ΚΚΕρ αποσκοπεί στην τόνωση της επιστημονικής έρευνας και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας των ευρωπαίων ερευνητών.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4669_el.pdf

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή ορίζει την πολιτική ισοδυναμίας με χώρες εκτός ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό της συνολικής προσέγγισής της όσον αφορά την ισοδυναμία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η ισοδυναμία της ΕΕ έχει καταστεί σημαντικό εργαλείο τα τελευταία χρόνια, προωθώντας την ενοποίηση των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών και τη συνεργασία με τις αρχές τρίτων χωρών. Η ΕΕ αξιολογεί το συνολικό πολιτικό πλαίσιο και σε ποιο βαθμό το ρυθμιστικό καθεστώς συγκεκριμένης τρίτης χώρας επιτυγχάνει τα ίδια αποτελέσματα με τους δικούς της κανόνες. Μια θετική απόφαση ισοδυναμίας, η οποία είναι μονομερές μέτρο της Επιτροπής, επιτρέπει στις αρχές της ΕΕ να βασίζονται στους κανόνες και την εποπτεία τρίτης χώρας, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες στην αγορά από τρίτες χώρες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, να συμμορφώνονται με ένα μόνο σύνολο κανόνων. Η σημερινή ανακοίνωση καθορίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι πρόσφατες επικαιροποιήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ θα εξασφαλίσουν ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ, εποπτεία και παρακολούθηση, ενώ παράλληλα θα ενισχύσουν τις διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες στις παγκόσμιες αγορές. Μέχρι σήμερα η Επιτροπή έχει λάβει περισσότερες από 280 αποφάσεις ισοδυναμίας όσον αφορά 30 και πλέον χώρες.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4309_el.pdf