slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει συμβατό με την αγορά καθεστώς προστασίας περιουσιακών στοιχείων για τις τράπεζες στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα σχέδια που κατάρτισε η Ελλάδα για να στηρίξει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών δεν περιέχουν κρατική ενίσχυση.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, στο πλαίσιο του καθεστώτος προστασίας περιουσιακών στοιχείων (το οποίο έχει την ονομασία «Ηρακλής»), το ελληνικό Δημόσιο θα αμείβεται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει όταν παρέχει εγγύηση για τιτλοποιημένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Εάν ένα κράτος μέλος παρεμβαίνει ως ιδιώτης επενδυτής και αμείβεται για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει όπως θα έπραττε ένας ιδιώτης επενδυτής, οι παρεμβάσεις αυτές δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο που θέσπισε η Ελλάδα δεν ενέχει κρατική ενίσχυση κατά την έννοια των κανόνων της ΕΕ.

 περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6058_el.pdf

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html

Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: Η ώρα των αποφάσεων

Ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 και 18 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ να παράσχουν πολιτική καθοδήγηση και νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για έναν δίκαιο, ισορροπημένο και σύγχρονο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. Το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) θα πρέπει να είναι κατάλληλο για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιγράφει τα κύρια σημεία που χρήζουν σοβαρής εξέτασης και σαφούς καθοδήγησης από τους ηγέτες της ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί ταχεία συμφωνία. Στα στοιχεία αυτά συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6039_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη θετική αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκε τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Στην τελευταία του έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, που είναι ο ανεξάρτητος ελεγκτής των δαπανών της ΕΕ, επιβεβαίωσε ότι η Επιτροπή Γιούνκερ βελτίωσε σημαντικά τον τρόπο διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ. Για 12η συνεχή χρονιά, οι ελεγκτές πιστοποίησαν την καλή κατάσταση των ετήσιων λογαριασμών της ΕΕ και, για 3η συνεχή χρονιά, διατύπωσαν γνώμη με επιφύλαξη όσον αφορά τις πληρωμές του 2018. Πρόκειται για θετική αξιολόγηση των στοχευμένων προσπαθειών της Επιτροπής Γιούνκερ να διασφαλίσει ότι κάθε ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δαπανάται σύμφωνα με τους κανόνες και δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους πολίτες.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6003_el.pdf

Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος: η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες για το 2020

Η Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη πρόταση που έχει καταρτιστεί ποτέ σχετικά με αλιευτικές δυνατότητες που καλύπτουν τόσο τη Μεσόγειο όσο και τον Εύξεινο Πόντο.

Με την εν λόγω πρόταση, η Επιτροπή ανταποκρίνεται στις πολιτικές δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της διακήρυξης MedFish4Ever και της διακήρυξης της Σόφιας για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο. Η πρόταση αυτή αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες και τη φιλοδοξία της Επιτροπής να εξασφαλίσει κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα για τους αλιείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, μέσω της αποκατάστασης των αποθεμάτων και της διατήρησής τους σε βιώσιμα επίπεδα.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6035_el.pdf