slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Σε τί συνίστανται οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές;

Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές είναι πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που παρεκκλίνουν από την ορθή εμπορική συμπεριφορά και αντιβαίνουν στην καλή πίστη και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Συνήθως επιβάλλονται μονομερώς από έναν εμπορικό εταίρο σε έναν άλλο. Η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές λόγω σημαντικών διαφορών στη διαπραγματευτική ισχύ.

Γιατί απαιτείται η ρύθμιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σήμερα; Γιατί δεν αρκούν οι προαιρετικοί κώδικες δεοντολογίας;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ζήτημα των αθέμιτων εμπ­ορικών πρακτικών (ΑθΕΠ) στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων εδώ και αρκετά χρόνια. Ανακοινώσεις σχετικά με το εν λόγω θέμα δημοσιεύθηκαν το 2009 και το 2014. Τον Ιανουάριο του 2016, η Επιτροπή επισήμανε σε ειδική έκθεση τις θετικές εξελίξεις για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στον εν λόγω τομέα, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και με τη μορφή της εθελοντικής «πρωτοβουλίας για την αλυσίδα εφοδιασμού» που ξεκίνησε από τον ιδιωτικό τομέα. Κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο, η ανάγκη για τη θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα θεωρήθηκε περιττή, η Επιτροπή ωστόσο δεσμεύτηκε να αξιολογήσει εκ νέου την εν λόγω ανάγκη με βάση μεταγενέστερες εξελίξεις, πριν από το τέλος της θητείας της.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2703_el.pdf

Βελτίωση της προβολής των δεξιοτήτων και των προσόντων σε όλη την ΕΕ: Δήλωση της επιτρόπου κ. Tίσεν μετά την έγκριση του αναθεωρημένου πλαισίου Europass

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν την πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του πλαισίου Europass. Η αναθεώρηση, η οποία αποσκοπεί στην απλούστευση και στον εκσυγχρονισμό του βιογραφικού σημειώματος Europass και άλλων εργαλείων δεξιοτήτων για την ψηφιακή εποχή, θα βοηθήσει τους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ να προβάλλουν καλύτερα τις δεξιότητες και τα προσόντα τους, ενώ θα βοηθήσει τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής να προβλέπουν τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς εργασίας. Με τη σημερινή συμφωνία, η Επιτροπή έχει πλέον υλοποιήσει και τις δέκα δράσεις τις οποίες είχε εξαγγείλει στο πλαίσιο του θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη, που εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2016.

Σε σχέση με τη συμφωνία των κρατών μελών, η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας, κ. Mαριάν Τίσεν, δήλωσε:

«Χαιρετίζω θερμά τη σημερινή έγκριση από το Συμβούλιο της αναθεώρησης της απόφασης για το Europass. Με αυτήν την τελική νομοθετική έγκριση, έχουμε πλέον υλοποιήσει πλήρως και τις 10 δράσεις του θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3201_el.pdf

Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές Η Επιτροπή ενισχύει τα δικαιώματα των καταναλωτών της ΕΕ και την επιβολή του νόμου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια νέα συμφωνία για τους καταναλωτές ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές επωφελούνται πλήρως από τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της Ένωσης.

Παρόλο που η ΕΕ διαθέτει ήδη ορισμένους από τους πιο ισχυρούς κανόνες για την προστασία των καταναλωτών στον κόσμο, πρόσφατες υποθέσεις κατέδειξαν ότι είναι δύσκολη η πλήρης επιβολή τους στην πράξη. Η νέα συμφωνία για τους καταναλωτές θα εξουσιοδοτήσει εξειδικευμένους φορείς να δρομολογήσουν αντιπροσωπευτικές αγωγές για λογαριασμό των καταναλωτών και θα θεσπίσει ισχυρότερες εξουσίες επιβολής κυρώσεων για τις αρχές προστασίας του καταναλωτή των κρατών μελών. Επίσης, θα παρατείνει την προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο και θα καταστήσει σαφές ότι απαγορεύονται οι πρακτικές δύο ποιοτήτων οι οποίες παραπλανούν τους καταναλωτές.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_en.pdf

Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στις επιστημονικές μελέτες για την ασφάλεια των τροφίμων

Η Επιτροπή ανταποκρίνεται σήμερα στις ανησυχίες που εξέφρασαν οι πολίτες σε μια επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, με μια πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας των επιστημονικών μελετών στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων.

Η πρόταση, που βασίζεται επίσης στον έλεγχο, από την Επιτροπή, της καταλληλότητας της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, η οποία χρονολογείται από το 2002 και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί:

  • θα δώσει στους πολίτες μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με τις εγκρίσεις που αφορούν την αγροδιατροφική αλυσίδα,
  • θα δώσει τη δυνατότητα να ζητούνται πρόσθετες μελέτες από την Επιτροπή, και
  • θα συμπεριλάβει πιο ενεργά τους επιστήμονες των κρατών μελών στις διαδικασίες έγκρισης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2941_el.pdf