slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Επικαιροποίηση της νομοθεσίας θωράκισης για τη στήριξη της έναρξης ισχύος της συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Καθώς στις 7 Αυγούστου αρχίζει να ισχύει η πρώτη δέσμη κυρώσεων των ΗΠΑ που επιβλήθηκαν εκ νέου κατά του Ιράν, τίθεται σε ισχύ η επικαιροποιημένη νομοθεσία θωράκισης, έτσι ώστε να μετριαστούν τα αποτελέσματα των κυρώσεων για τα συμφέροντα των επιχειρήσεων της ΕΕ που διατηρούν νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Ιράν.

Η επικαιροποιημένη νομοθεσία θωράκισης αποτελεί μέρος της στήριξης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συνέχιση της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης (ΚΟΣΔ) - δηλαδή της συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά, κυρίως μέσω της στήριξης του εμπορίου και των οικονομικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Ιράν, οι οποίες εξομαλύνθηκαν μετά την άρση των κυρώσεων ως αποτέλεσμα του ΚΟΣΔ.

Η διαδικασία επικαιροποίησης της νομοθεσίας θωράκισης κινήθηκε από την Επιτροπή στις 6 Ιουνίου 2018, και συνίσταται στην προσθήκη, στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθετικής πράξης, των εξωεδαφικών κυρώσεων τις οποίες επιβάλλουν εκ νέου οι ΗΠΑ στο Ιράν. Ακολούθησε περίοδος ελέγχου δύο μηνών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Καθώς δεν διατυπώθηκε καμία αντίρρηση, η επικαιροποίηση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα και θα τεθεί σε ισχύ στις 7 Αυγούστου.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4805_el.pdf

Έναρξη ισχύος της επικαιροποιημένης νομοθεσίας θωράκισης. Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Τι είναι η νομοθεσία θωράκισης;

Η ΕΕ εξέδωσε τη νομοθεσία θωράκισης το 1996 (κανονισμός 96/2271), ως απάντηση στη νομοθεσία που θέσπισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) για την επιβολή εξωεδαφικών κυρώσεων. Στόχος της είναι να αντισταθμίσει τα αποτελέσματα των κυρώσεων των ΗΠΑ στους οικονομικούς φορείς της ΕΕ που διατηρούν νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες με τρίτες χώρες. Η νομοθεσία θωράκισης αποτελεί σημαντικό επίτευγμα ενιαίας δράσης της ΕΕ κατά της εξωεδαφικής νομοθεσίας τρίτων χωρών.

Με ποιον τρόπο λειτουργεί η νομοθεσία θωράκισης;

Η νομοθεσία θωράκισης ισχύει ως προς την εξωεδαφική νομοθεσία που αναφέρεται στο παράρτημά της σχετικής νομοθετικής πράξης («καταχωρημένη εξωεδαφική νομοθεσία»).

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4786_el.pdf

Η Επιτροπή προσφέρει περαιτέρω στήριξη στους ευρωπαίους γεωργούς που πλήττονται από την ξηρασία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέκεται στο πλευρό των γεωργών της Ευρώπης φέτος το καλοκαίρι, καθώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της ακραίας ξηρασίας.

Οι αγρότες θα μπορούν να λαμβάνουν ως προκαταβολή τις άμεσες ενισχύσεις και τις ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης και θα τους χορηγηθεί μεγαλύτερη ευελιξία για τη χρήση γης η οποία κανονικά δεν θα χρησιμοποιούνταν για παραγωγή, προκειμένου να τραφούν τα ζώα τους.

Η συνεχής και παρατεταμένη ξηρασία που επικρατεί σε διάφορες χώρες της ΕΕ έχει σημαντικό αντίκτυπο στην παραγωγή των αροτραίων καλλιεργειών, καθώς και στις ζωοτροφές. Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις και στην καλή μεταχείριση των ζώων. Επιπλέον, η μείωση του επιπέδου των ζωοτροφών έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στο εισόδημα των κτηνοτρόφων, διότι θα αυξήσει το κόστος των εισροών τους, αν υπάρξει έλλειψη χορτονομών αργότερα κατά τη διάρκεια του έτους.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4801_en.pdf

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Οι Κάτω Χώρες είναι η 21η χώρα που συμμετέχει στις κοινές προσπάθειες για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ από την απάτη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι Κάτω Χώρες είναι το 21ο κράτος μέλος της ΕΕ που θα συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη συμμετοχή των Κάτω Χωρών ως 21ου κράτος μέλος της ΕΕ που θα συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως η απάτη, η διαφθορά, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή η σοβαρή διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ η οποία αφορά ποσά που υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα λειτουργεί από το τέλος του 2020 σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4770_el.pdf