slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας επί της πρότασής της για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μετρητών

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για βασικά μέτρα ελέγχου της παράνομης διακίνησης μετρητών από και προς την ΕΕ.

Οι ενισχυμένοι κανόνες συμπληρώνουν τους κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια και αποσκοπούν στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η σημερινή απόφαση ελήφθη μετά από έναν τελικό γύρο διαπραγματεύσεων απόψε στις Βρυξέλλες.

Ο αυστηρότερος έλεγχος των μεγάλων συναλλαγών σε μετρητά ενισχύει την ικανότητα της ΕΕ να καταπολεμά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, και καθιστά δυσχερέστερη τη χρηματοδότηση των τρομοκρατικών και εγκληματικών δραστηριοτήτων. Ο αποκλεισμός των πηγών χρηματοδότησης αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για την αποτροπή δυνητικών τρομοκρατικών επιθέσεων και εγκληματικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3867_el.pdf

Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες ώστε η OLAF να αποτελεί στενό εταίρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στην καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Η τροποποίηση αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι η OLAF διαθέτει τα κατάλληλα εφόδια ώστε να συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση της απάτης σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι προτεινόμενες αλλαγές θα αποσαφηνίσουν επίσης τα εργαλεία της OLAF για τη διεξαγωγή διοικητικών ερευνών με σκοπό να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους. Αυτό αφορά ιδίως τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις, την πρόσβαση σε στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και τα κατάλληλα μέσα για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3862_el.pdf

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2018 - Εαρινή Δέσμη: Η Επιτροπή εκδίδει συστάσεις προς τα κράτη μέλη με στόχο να επιτευχθεί βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις (CSR) της για το 2018, οι οποίες καθορίζουν τις κατευθύνσεις οικονομικής πολιτικής για τα μεμονωμένα κράτη μέλη για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Η ευρωπαϊκή οικονομία αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό της τελευταίας δεκαετίας, με ιστορικά υψηλά επίπεδα απασχόλησης, ανάκαμψη των επενδύσεων και βελτίωση των δημόσιων οικονομικών. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2018, η ανάπτυξη τα επόμενα δύο έτη θα επιβραδυνθεί ελαφρώς, αλλά θα παραμείνει ισχυρή. Οι τρέχουσες ευνοϊκές συνθήκες θα πρέπει να αξιοποιηθούν με στόχο οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες να γίνουν ισχυρότερες και ανθεκτικότερες. Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις.......

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3845_el.pdf

Η Επιτροπή εκδίδει την έκθεση σύγκλισης 2018: εξέταση της προόδου των κρατών μελών για την υιοθέτηση του ευρώ

Η έκθεση σύγκλισης 2018 αξιολογεί την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την προσχώρηση στη ζώνη του ευρώ.

Η έκθεση καλύπτει τα επτά κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ που έχουν νομική υποχρέωση να υιοθετήσουν το ευρώ: τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Κροατία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία. Διαπιστώνει ότι τα εν λόγω κράτη μέλη γενικά παρουσιάζουν σημαντική ονομαστική σύγκλιση, αλλά κανένα από αυτά δεν πληροί όλες τις τυπικές προϋποθέσεις για την ένταξη στη ζώνη του ευρώ. Δύο από αυτά τα κράτη μέλη, η Βουλγαρία και η Κροατία, πληρούν όλα τα κριτήρια σύγκλισης, με εξαίρεση το κριτήριο της συναλλαγματικής ισοτιμίας, δεδομένου ότι δεν είναι μέλη του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ II).

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3826_el.pdf