slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή επιβάλλει δεσμευτικές υποχρεώσεις στη Gazprom με στόχο να καταστεί δυνατή η ελεύθερη ροή φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές στις αγορές αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία επιβάλλει στη Gazprom σειρά υποχρεώσεων που διαλύουν τις ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με τον ανταγωνισμό και καθιστούν δυνατή την ελεύθερη ροή φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές στις αγορές αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, προς όφελος των Eυρωπαίων καταναλωτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3921_el.pdf

Η πολιτική συνοχής μετά το 2020: νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής βοηθά κράτη μέλη και περιφέρειες να βελτιώσουν τον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ

Η Επιτροπή επέλεξε πέντε εθνικές και περιφερειακές αρχές στην Ελλάδα, την Πολωνία, την Ισπανία, την Κροατία και τη Βουλγαρία για να συμμετάσχουν σε μια νέα πιλοτική δράση με αντικείμενο τη χρηστή διακυβέρνηση και την οικοδόμηση διοικητικής ικανότητας.

Η δράση αφορά τα εξής 5 προγράμματα της πολιτικής συνοχής: το πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στην Ελλάδα, το περιφερειακό πρόγραμμα για το βοεβοδάτο του Lubelskie στην Πολωνία, το περιφερειακό πρόγραμμα για την αυτόνομη κοινότητα της Εστρεμαδούρα στην Ισπανία, το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και συνοχή» στην Κροατία και το πρόγραμμα «Περιφέρειες υπό ανάπτυξη» στη Βουλγαρία.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3833_el.pdf

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές: αυστηρότεροι κανόνες για τις ασφαλίσεις με σκοπό την προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων, ώστε να προστατεύονται καλύτερα τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων και να βελτιωθούν τα δικαιώματα των ληπτών ασφαλίσεων.

Η σημερινή πρόταση θα διασφαλίσει ότι τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων λαμβάνουν το πλήρες ποσό της αποζημίωσης που δικαιούνται, ακόμη και σε περίπτωση αφερεγγυότητας του ασφαλιστή.Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίσουν επίσης ότι τα άτομα που διαθέτουν ιστορικό προηγούμενων ζημιών σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ υπόκεινται στην ίδια μεταχείριση με τους εγχώριους λήπτες ασφαλίσεων, και ενδεχομένως επωφελούνται από καλύτερους όρους ασφάλισης.

παρισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3731_el.pdf

Βιώσιμα χρηματοοικονομικά: ο χρηματοπιστωτικός τομέας καθίσταται ισχυρός παράγοντας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα τις πρώτες συγκεκριμένες δράσεις για να δώσει τη δυνατότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ να πρωτοστατήσει στις προσπάθειες για μια πιο πράσινη και πιο καθαρή οικονομία.

Οι σημερινές προτάσεις επιβεβαιώνουν την αποφασιστικότητα της Ευρώπης να αναλάβει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού. Η συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού τομέα θα δώσει σημαντική ώθηση στις προσπάθειες για μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, ενισχύοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ.

Οι προτάσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε συνέχεια του πρώτου σχεδίου δράσης που κατάρτισε ποτέ η ΕΕ για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά, θα επιτρέψουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα να στηρίξει με όλο του το βάρος την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για να θέσουμε τον χρηματοπιστωτικό τομέα στην υπηρεσία του πλανήτη μας: πρώτον, ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής απειλεί ήδη τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και προκαλεί σημαντικές οικονομικές ζημίες λόγω πλημμυρών, διάβρωσης των εδαφών ή ξηρασίας. Πέρυσι, το ύψος των ζημιών λόγω φυσικών καταστροφών που καλύφθηκαν από ασφαλίσεις ανήλθε στο πρωτοφανές υψηλό επίπεδο των 110 δισ. ευρώ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_el.pdf