slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Μια Ευρώπη που προστατεύει: η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις υβριδικές απειλές

Σε συνέχεια της επίθεσης στο Salisbury και ύστερα από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος προτείνουν σήμερα περαιτέρω βήματα για την αξιοποίηση του έργου που έχει ήδη επιτευχθεί για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, καθώς και των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών (ΧΒΡΠ).

Παρουσιάζουν επίσης στοιχεία σχετικά με τη συνολική υλοποίηση του κοινού πλαισίου για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. Επιπλέον, η Επιτροπή αξιολογεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε βασικά ζητήματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου δράσης στον τομέα των ΧΒΡΠ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4123_el.pdf

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως παρόχου ασφάλειας και άμυνας

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027), η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, να ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ να εξασφαλίζει την προστασία των πολιτών της και να καταστεί η ΕΕ ισχυρότερος διεθνής παράγοντας.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, με προϋπολογισμό 13 δισ. ευρώ, θα δώσει τη χρηματοδοτική ώθηση για διασυνοριακές επενδύσεις σε προηγμένες και πλήρως διαλειτουργικές τεχνολογίες και εξοπλισμό σε τομείς όπως το κρυπτογραφημένο λογισμικό και η τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Επιπλέον, η Ύπατη Εκπρόσωπος, με την υποστήριξη της Επιτροπής, προτείνει σήμερα τον ευρωπαϊκό μηχανισμό για την ειρήνη —ένα νέο μέσο εκτός του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ το οποίο θα διαθέτει 10,5 δισ. ευρώ— που θα βελτιώσει την ικανότητα της ΕΕ να προλαμβάνει τις συγκρούσεις, να εδραιώνει την ειρήνη και να εγγυάται τη διεθνή ασφάλεια.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_el.pdf

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Χρηματοδότηση για ενισχυμένη ασφάλεια για την περίοδο 2021-2027

Η Επιτροπή Γιούνκερ έχει αναγάγει την ασφάλεια σε βασική προτεραιότητα από την πρώτη ημέρα εργασιών της. Το να νιώθει κανείς ασφάλεια και προστασία στο σπίτι του αποτελεί θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα έχει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών για τη διατήρηση της ασφάλειας των Ευρωπαίων, ιδίως από τις απειλές που δεν γνωρίζουν σύνορα και στοχεύουν ύπουλα τις αξίες μας και τον τρόπο ζωής μας.

Τι αλλαγές θα επέλθουν στον μελλοντικό προϋπολογισμό για την εσωτερική ασφάλεια;

Κατά τα τελευταία έτη, οι απειλές για την ασφάλεια έχουν ενταθεί και διαφοροποιηθεί. Έχουν ολοένα και περισσότερο διασυνοριακό χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν πλέον να ενεργούν μεμονωμένα. Παρόλο που η προστασία των πολιτών αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών. Η ασφάλεια θα παραμείνει κρίσιμης σημασίας ζήτημα για την ΕΕ τα προσεχή έτη και οι πολίτες της Ευρώπης ορθώς στρέφονται προς την Ένωση και τις εθνικές κυβερνήσεις για τα θέματα της ασφάλειας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο και αβέβαιο κόσμο.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4128_el.pdf

Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Επιτροπή προτείνει σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για την ενίσχυση των συνόρων και τη μετανάστευση

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να τριπλασιαστεί σχεδόν η χρηματοδότηση για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων σε 34,9 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 13 δισ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο.

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί απάντηση στις αυξανόμενες προκλήσεις που συνδέονται με τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια, με πιο ευέλικτα χρηματοδοτικά μέσα για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων σχετικά με τη μετανάστευση και την προστασία των συνόρων στον πυρήνα του νέου προϋπολογισμού. Θα δημιουργηθεί νέο χωριστό ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα ενισχυθεί περισσότερο με ένα νέο μόνιμο σώμα περίπου 10 000 συνοριοφυλάκων. Το νέο ταμείο για τα σύνορα θα συμβάλει επίσης στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων από τα κράτη μέλη χρηματοδοτώντας τον εξοπλισμό των εν λόγω ελέγχων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4106_el.pdf