slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την πρόοδο στο πλαίσιο των παγκόσμιων δεσμεύσεων για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

Στο Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ στη Μαλαισία, η Επιτροπή προέβη σε απολογισμό των όσων επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο των τριών δεσμεύσεων που ανέλαβαν η ΕΕ και οι εταίροι της πριν από 15 μήνες.

Έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στο πλαίσιο των τριών δεσμεύσεων, από την παρουσίαση τους στη διάσκεψη Habitat III των Ηνωμένων Εθνών τον Οκτώβριο του 2016, με στόχο την αξιοποίηση της δύναμης που προσφέρει η ταχεία αστικοποίηση. Η συνεργασία μεταξύ των πόλεων ανθεί τώρα σε όλες τις ηπείρους, σημαντικά βήματα έχουν γίνει για την κατάρτιση ενός ενιαίου ορισμού των πόλεων σε παγκόσμιο επίπεδο και η ΕΕ δείχνει στον υπόλοιπο κόσμο τον δρόμο προς τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με την υλοποίηση του αστικού θεματολογίου της για την ΕΕ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μιλώντας από το Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ στη Μαλαισία, η κ. Corina Creţu,επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, δήλωσε τα εξής: «Όπως ακριβώς και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η ΕΕ είναι και εδώ έτοιμη να ανοίξει τον δρόμο για καθαρές, ασφαλείς και ευημερούσες πόλεις παντού στον κόσμο». Η Ευρώπη και οι εταίροι της υλοποιούν με ταχείς ρυθμούς τις τρεις αυτές συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πόλεων του μέλλοντος.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-662_el.pdf

Τα κράτη μέλη πρόκειται να επωφεληθούν από 98,2 εκατ. EUR σε επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει επενδυτικό πακέτο ύψους 98,2 εκατ. EUR για τη στήριξη της μετάβασης της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Η  δέσμη επενδύσεων θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών σε πέντε τομείς: φύση, ύδατα, αέρας, απόβλητα και δράση για το κλίμα. Η χρηματοδότηση θα στηρίξει 10 έργα στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Ισπανία και τη Σουηδία. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα κινητοποιήσει επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε επιπλέον 2 δισ. EUR, καθώς τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών, των διαρθρωτικών, των περιφερειακών και των ερευνητικών ταμείων, καθώς και εθνικούς πόρους και επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-671_el.pdf

Χειμερινές ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις 2018: σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη

Οι ρυθμοί ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ ξεπέρασαν τις περυσινές προβλέψεις, καθώς συνεχίζεται η μετάβαση από την οικονομική ανάκαμψη στην οικονομική επέκταση. Τόσο η ζώνη του ευρώ όσο και οι οικονομίες της ΕΕ εκτιμάται ότι κατέγραψαν ρυθμό ανάπτυξης 2,4% το 2017, τον υψηλότερο της τελευταίας δεκαετίας.

Αυτές οι θετικές επιδόσεις αναμένεται να συνεχιστούν το 2018 και το 2019, με ρυθμούς ανάπτυξης 2,3% και 2,0 %, αντίστοιχα, στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Η ευρωπαϊκή οικονομία ξεπέρασε τις προσδοκίες και η ισχυρή ανάπτυξη προβλέπεται να συνεχιστεί το επόμενο έτος. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε ότι τα οφέλη αυτής της ανάπτυξης θα γίνουν αισθητά απ΄όλους τους Ευρωπαίους, καθώς και να αξιοποιήσουμε αυτή τη συγκυρία για να καταστήσουμε τις οικονομίες μας πιο ανθεκτικές και να εμβαθύνουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-604_el.pdf

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει έξι μηχανισμούς δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, μηχανισμούς δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία. Η Επιτροπή έκρινε ότι τα μέτρα θα συμβάλουν στην ασφάλεια του εφοδιασμού διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.

Η Επιτροπή ενέκρινε :

  • δύο στρατηγικές εφεδρείες στο Βέλγιο και τη Γερμανία,
  • δύο μηχανισμούς δυναμικότητας που καλύπτουν ολόκληρη την αγορά, στην Ιταλία και την Πολωνία, και
  • μια προσφορά απόκρισης της ζήτησης στη Γαλλία και ένα σύστημα διακοπτόμενου φορτίου στην Ελλάδα.

Οι μηχανισμοί δυναμικότητας είναι μέτρα που αποσκοπούν στην ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια. Κατά κανόνα, οι μηχανισμοί δυναμικότητας προσφέρουν πρόσθετες αμοιβές στους παρόχους δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας, πέραν των εσόδων από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά, σε αντάλλαγμα για τη διατήρηση της υφιστάμενης δυναμικότητας (ισχύος) ή για επενδύσεις σε νέα δυναμικότητα. Αυτές οι πρόσθετες αμοιβές μπορεί να έχουν αντίκτυπο στον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και πρέπει να αξιολογούνται βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-681_el.pdf

                       http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_el.pdf