slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Μείωση των κινδύνων στην Τραπεζική Ένωση: Η Επιτροπή παρουσιάζει μέτρα για την ταχύτερη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό τομέα

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) στην Ευρώπη, αξιοποιώντας τη σημαντική πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα.

Με αυτά τα εκτεταμένα μέτρα, η Επιτροπή υλοποιεί το σχέδιο δράσης του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση του υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων και την αποτροπή της ενδεχόμενης συσσώρευσής τους στο μέλλον. Αξιοποιεί, δε, τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των κρατών μελών, των εποπτικών αρχών, των πιστωτικών ιδρυμάτων και της ΕΕ, οι οποίες έχουν οδηγήσει στη μείωση των αποθεμάτων NPL που τηρούνται από τις τράπεζες και χώρες της ΕΕ τα τελευταία έτη.

Εντούτοις, παρά την ικανοποιητική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα εναπομένοντα αποθέματα NPL και η ενδεχόμενη συσσώρευσή τους στο μέλλον. Τα μέτρα που ανακοινώνονται σήμερα αποσκοπούν να θέσουν τον τραπεζικό τομέα της ΕΕ σε ακόμη πιο υγιή βάση για τις μελλοντικές γενιές, με απόλυτα σταθερές τράπεζες που διαδραματίζουν τον απαραίτητο ρόλο τους για τη χρηματοδότηση της οικονομίας και τη στήριξη της ανάπτυξης. Η δέσμη μέτρων συμπληρώνει το έργο που επιτελείται για την Ένωση Κεφαλαιαγορών και αποτελεί ουσιαστικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, η οποία συγκαταλέγεται στις άμεσες προτεραιότητες που συμφωνήθηκαν από τους ηγέτες της ΕΕ με στόχο την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1802_el.pdf

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόταση κανονισμού για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την κοινωνική δικαιοσύνη.

Από πού προέρχεται η πρωτοβουλία για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας;

Η οικοδόμηση μιας κοινωνικότερης Ευρώπης και η ενίσχυση μιας δικαιότερης εσωτερικής αγοράς αποτελούν βασική προτεραιότητα για την παρούσα Επιτροπή, όπως αναφέρεται στις πολιτικές κατευθύνσεις του Ιουλίου 2014. Διάφορες πρωτοβουλίες έχουν ήδη δρομολογηθεί για να βελτιωθούν οι ενωσιακοί κανόνες για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Για να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται ορθά στην πράξη, ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, στην ομιλία που εκφώνησε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 με θέμα την κατάσταση της Ένωσης, πρότεινε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας: «Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη δίκαιη, απλή και αποτελεσματική επιβολή των κανόνων της ΕΕ για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού από έναν νέο φορέα εποπτείας και επιβολής.Φαντάζει παράλογο να υπάρχει μια Τραπεζική Αρχή για την εποπτεία των τραπεζικών προτύπων, αλλά όχι μια κοινή Αρχή Εργασίας που να διασφαλίζει τη δικαιοσύνη στην ενιαία αγορά».

Ύστερα από την ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή άρχισε εντατικό διάλογο με τα κράτη μέλη, τις εθνικές αρχές, τα σχετικά όργανα της ΕΕ, τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες, όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και το πώς θα μπορούσε να συμβάλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας για την επίλυσή τους. Εκτός από τις στοχευμένες διαβουλεύσεις, η Επιτροπή διεξήγαγε επιγραμμική δημόσια διαβούλευση κατά την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου 2017 και Ιανουαρίου 2018.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1622_el.pdf

Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση: Απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για τη διατήρηση της προόδου

Η Επιτροπή υποβάλλει, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου, έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί και τα περαιτέρω καίρια μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση και του χάρτη πορείας της Επιτροπής που χαράχτηκε τον Δεκέμβριο του 2017, προς μια ολοκληρωμένη συμφωνία για τη μετανάστευση έως τον Ιούνιο του 2018.

Η μείωση των παράτυπων αφίξεων συνεχίστηκε καθόλη τη διάρκεια του 2017 και τους πρώτους μήνες του 2018, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων, την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους. Εντούτοις, δεδομένου ότι η κατάσταση παραμένει, γενικά, εύθραυστη, απαιτείται να καταβληθούν από κοινού πρόσθετες προσπάθειες από τα κράτη μέλη και την ΕΕ, ιδίως να ενισχυθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι, ώστε να εξασφαλιστεί μια συνεχής και αποτελεσματική απάντηση στην πρόκληση της μετανάστευσης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1763_en.pdf

Πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ: η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για να την καταστήσει ισχυρότερη, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα τη μεταρρύθμιση της κοινής πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ προκειμένου να προσαρμόσει τους κανόνες στην εξέλιξη του προβληματισμού σχετικά με την ασφάλεια, στις προκλήσεις που συνδέονται με τη μετανάστευση και στις νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις.

Οι προτεινόμενες αλλαγές όσον αφορά τον κωδικό θεωρήσεων θα απλουστεύσουν τις διατυπώσεις χορήγησης θεώρησης (βίζας) στους νόμιμους ταξιδιώτες για να ταξιδεύουν στην Ευρώπη, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τον τουρισμό, το εμπόριο και τις επιχειρήσεις και ενισχύοντας, παράλληλα, την πρόληψη των κινδύνων όσον αφορά την ασφάλεια και την παράτυπη μετανάστευση.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1745_en.pdf