slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση: η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό

Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση και τον χάρτη πορείας της Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2017, και καθορίζει περαιτέρω κύριες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν.

Μολονότι οι κοινές προσπάθειες της ΕΕ παράγουν αποτελέσματα, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης όπως δείχνει η πρόσφατη αύξηση των αφίξεων από τις διαδρομές της Ανατολικής και Δυτικής Μεσογείου. Ως εκ τούτου η ΕΕ στο σύνολό της πρέπει να επιδείξει την απαιτούμενη επαγρύπνηση και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της ενδεχόμενης εποχικής αύξησης ή μεταβολών στην πίεση, μεταξύ άλλων, από τη μία διαδρομή στην άλλη. Η σημερινή έκθεση ορίζει εάν πρέπει να ενισχυθούν τα ισχύοντα μέτρα, για παράδειγμα: να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά σε στοιχεία ενεργητικού για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής· να βελτιωθούν οι επιστροφές· να δοθεί ώθηση στην επανεγκατάσταση και να προστατεύονται καλύτερα οι μετανάστες κατά μήκος των διαδρομών.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3743_el.pdf

Πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ: η Επιτροπή αναβαθμίζει το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις ώστε να προστατεύονται καλύτερα τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα την αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), δηλαδή της βάσης δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικές με τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για θεώρηση Σένγκεν, με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των εξελισσόμενων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης και τη βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Οι προτεινόμενες αλλαγές θα καταστήσουν δυνατή τη διενέργεια περισσότερο διεξοδικού ελέγχου του ιστορικού των αιτούντων θεώρηση· θα καλύψουν τα κενά πληροφόρησης σε ζητήματα ασφάλειας χάρη στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· και θα εξασφαλίσουν πλήρη διαλειτουργικότητα με άλλες βάσεις δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3741_el.pdf

Ο ΠΟΕ απορρίπτει, στη συντριπτική τους πλειονότητα, τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ στη διαφορά για την Airbus

Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκθεση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου στην υπόθεση της διαφοράς που είχαν κινήσει οι ΗΠΑ για τη στήριξη της Airbus. Η έκθεση απορρίπτει τη συντριπτική πλειονότητα των ισχυρισμών των ΗΠΑ ότι η ΕΕ δεν συμμορφώθηκε με τα πορίσματα του ΠΟΕ.

Το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο απέρριψε οριστικά όλους τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ σύμφωνα με τους οποίους η στήριξη της ΕΕ είναι αυστηρά «απαγορευμένη» με βάση τους κανόνες του ΠΟΕ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3782_en.pdf

Συνεδρίαση των ηγετών της ΕΕ στη Σόφια: ολοκλήρωση μιας αξιόπιστης ψηφιακής ενιαίας αγοράς προς όφελος όλων

Δέκα ημέρες πριν από την έναρξη εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα μια δέσμη συγκεκριμένων δράσεων την οποία μπορούν να αναλάβουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για να προστατέψουν την ιδιωτική ζωή των πολιτών της ΕΕ και να καταστήσουν την ψηφιακή ενιαία αγορά πραγματικότητα πριν από το τέλος του 2018.

Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί τη συνεισφορά της Επιτροπής στις άτυπες συζητήσεις των ηγετών της ΕΕ που θα πραγματοποιηθούν στη Σόφια αύριο.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η διαχείριση του ψηφιακού μετασχηματισμού με βάση την ευρωπαϊκή προσέγγιση, που συνδυάζει τις επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία με αυστηρούς κανόνες προστασίας των δεδομένων, είναι προς το κοινό συμφέρον όλων των κρατών μελών. Αυτό θα επιτρέψει στην ΕΕ να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις μιας ολοένα και περισσότερο παγκοσμιοποιημένης οικονομίας βασισμένης σε δεδομένα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3740_el.pdf