slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Το πρόγραμμα InvestEU: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι είναι το InvestEU;

Το πρόγραμμα InvestEU θα συνενώσει υπό την ίδια στέγη τα πολυάριθμα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που διατίθενται επί του παρόντος για τη στήριξη των επενδύσεων στην ΕΕ, ώστε η ενωσιακή χρηματοδότηση για επενδυτικά έργα στην Ευρώπη να καταστεί απλούστερη, αποδοτικότερη και πιο ευέλικτη.

Το πρόγραμμα InvestEU περιλαμβάνει το Ταμείο InvestEU, τον Συμβουλευτικό Κόμβο InvestEU και την Πύλη InvestEU. Θα ενισχύσει περαιτέρω τη δημιουργία θέσεων εργασίας και θα στηρίξει τις επενδύσεις και την καινοτομία στην ΕΕ.

Το πρόγραμμα InvestEU θα διαρκέσει από το 2021 έως το 2027 και βασίζεται στην επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στο πλαίσιο του σχεδίου Γιούνκερ, μέσω της παροχής εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ώστε να στηριχθούν οι επενδύσεις και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση στην ΕΕ. Το InvestEU σκοπεύει να ενεργοποιήσει 650 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.

Το Ταμείο InvestEU θα στηρίζει τέσσερις τομείς πολιτικής: βιώσιμες υποδομές· έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση· μικρομεσαίες επιχειρήσεις· και κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες. Το InvestEU θα διαθέτει επίσης ευελιξία: θα μπορεί να αντιδρά στις αλλαγές της αγοράς και οι προτεραιότητες πολιτικής του θα μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου.

Ο Συμβουλευτικός Κόμβος InvestEU θα παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια ώστε να συμβάλλει στην κατάρτιση, την ανάπτυξη, τη διάρθρωση και την υλοποίηση έργων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ικανοτήτων.

Η πύλη InvestEU θα φέρνει σε επαφή τους επενδυτές και τους φορείς υλοποίησης έργων παρέχοντας μια βάση δεδομένων η οποία θα είναι εύκολα προσβάσιμη και φιλική προς τον χρήστη.

Δείτε το ενημερωτικό δελτίο μας: Τι είναι το πρόγραμμα InvestEU;

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4010_el.pdf

Η ΕΕ κινεί διαδικασία ενώπιον του ΠΟΕ κατά της Κίνας για αθέμιτες μεταφορές τεχνολογίας

Η ΕΕ κίνησε νομική διαδικασία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) εναντίον της κινεζικής νομοθεσίας που υπονομεύει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Η επίτροπος Εμπορίου, κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, δήλωσε: «Η τεχνολογική καινοτομία και η τεχνογνωσία μας αποτελούν το θεμέλιο της οικονομίας της γνώσης. Διατηρούν τις εταιρείες μας ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά και υποστηρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε καμία χώρα να υποχρεώσει τις εταιρείες μας να παραδώσουν αυτή τη δυσαπόκτητη γνώση στα σύνορά της. Αυτό αντιβαίνει στους διεθνείς κανόνες που έχουμε όλοι συμφωνήσει στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Εάν οι βασικοί παράγοντες δεν σεβαστούν τους κανόνες, το σύστημα στο σύνολό του θα μπορούσε να καταρρεύσει».

περισσότερα :  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4027_el.pdf

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει την αύξηση της χρηματοδότησης στην υποστήριξη δράσεων για το περιβάλλον και το κλίμα

Με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021–2027, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί κατά περίπου 60% η χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE, του ενωσιακού προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Για το πρόγραμμα LIFE, η Επιτροπή προτείνει μια από τις μεγαλύτερες αναλογικά αυξήσεις μεταξύ των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, με προϋπολογισμό ύψους 5,45 δισ. ευρώ για την περίοδο μεταξύ 2021 και 2027*. Η Επιτροπή έχει ενσωματώσει δράσεις για το κλίμα σε όλα τα μεγάλα προγράμματα δαπανών της ΕΕ, και ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν την πολιτική συνοχής, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενέργεια, τις μεταφορές, την έρευνα και την καινοτομία, την κοινή γεωργική πολιτική αλλά και την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, ούτως ώστε ο προϋπολογισμός της ΕΕ να αποτελέσει κινητήριο παράγοντα για τη βιωσιμότητα. Προκειμένου να υλοποιηθεί η συμφωνία του Παρισιού και οι δεσμεύσεις για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η Επιτροπή προτίθεται να θέσει πιο φιλόδοξους στόχους στη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ, ορίζοντας ότι τουλάχιστον το 25% των δαπανών της ΕΕ θα πρέπει να κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4002_el.pdf

Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε προτάσεις κανονισμών για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Οι προτάσεις αυτές αφορούν έναν κανονισμό σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ (προτείνεται νέος τρόπος εργασίας, με τον οποίο καλύπτονται οι άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς, η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και τα τομεακά προγράμματα στήριξης), έναν κανονισμό για την ενιαία κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) και έναν οριζόντιο κανονισμό για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ. Οι προτάσεις αυτές δίνουν μορφή στις ιδέες για το μέλλον της ΚΓΠ, όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας, που παρουσίασε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017.

Γιατί να μεταρρυθμιστεί η Κοινή Γεωργική Πολιτική;

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3974_el.pdf