Γιατί η Επιτροπή υποβάλλει στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και βάσει ποιων δεικτών γίνεται η αξιολόγηση;

Η ΕΕ βρίσκεται επί του παρόντος στο όγδοο έτος εφαρμογής της αναθεωρημένης κοινής αλιευτικής πολιτικής. Για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που προβλέπεται στον κανονισμό αριθ. 1380/2013, και για την αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη του κύριου στόχου της, ιδίως της βιωσιμότητας, η Επιτροπή εκδίδει την εν λόγω ανακοίνωση κάθε χρόνο.

Η έκθεση της Επιτροπής συντάσσεται με βάση τα ακόλουθα:

  • την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εκμετάλλευση και την κατάσταση των αποθεμάτων·
  • την ισορροπία μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας του στόλου της ΕΕ και των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων·
  • τις κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις του στόλου της ΕΕ· και
  • την υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2876/QANDA_21_2876_EL.pdf